Akvaponi i Roslagen

Projektet kommer genom kunskapshöjande insatser samt med stöd från Jordbruksverket, LEADER Stockholmsbygd sprida kunskap och öka intresset för Akvaponik (recirkulerande system som odlar fisk på land i kombination med grödor).

Målet är att fler företag och andra aktörer på landsbygden (ekonomiska föreningar, bygdebolag odyl) skall ta till sig idén om att odla i slutet system, för att ges möjlighet att växa, diversifiera sin näring, bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle som inte gör åverkan på miljön samt odling för eget bruk. Projektet vill även ge barn och unga möjlighet att lära sig mer om kretslopp, vattnet som resurs och hur man framställer livsmedel på ett hållbart sätt. Detta då man bör så ett frö tidigt genom att ge kunskap för att skapa en långsiktig hållbarhet. Vi vill uppmuntra fler företag att ta del av nya lösningar och innovativa sätt för att öka lönsamheten som samtidigt värnar om vår miljö. Detta med hjälp av vår demoanläggning, men också genom att få ta del av aktuell forskning och resultat på området för att bygga på sin kunskapsbank gällande nya tekniker med mera.

Vi vill även sprida kunskapen till de som idag odlar för eget bruk sommarhalvåret till att skapa intresse för att skapa egna året-runt odlingar inomhus och därigenom öka mängden lokalproducerad mat. Genom att behovsinventera kunskaper avser vi skapa ett underlag för framtida utbildningsinsatser som matchar de behov som marknaden efterfrågar.

Projektets syfte är att höja kunskapsnivån om och öka intresset för cirkulära flöden inom matproduktion hos olika intressenter i främst Norrtälje kommun. Företag skall inspireras till att ev. diversifiera och investera i en akvaponianläggning med ökad lönsamhet och konkurrenskraft som följd. Även privatpersoner, gemensamhetsföreningar etc. skall få ökad förståelse och verktyg för att starta/utveckla odlingar för eget bruk.

För mer information om projektet, kontakta:

Donatella Acquaviva, projektledare |  donatella.acquaviva@campusroslagen.se | 0176 – 28 61 25

Vid frågor angående studiebesök, kontakta någon av projektledarna.

Projektet finansieras med stöd från Jordbruksverket och LEADER Stockholmsbygd

I projektet använder vi oss av demoanläggningen som vi byggt med finansiering av Roslagens Sparbanks Stiftelser.

Rapporter - Exjobb och praktik

Här publicerar vi rapporter som har skrivits av studenter inom projektet:

ANALYSIS OF THE AQUAPONICS DEMO SYSTEM AT UCV

Oscar Vandromme

TILLSTÅNDSPROCESS FOR VATTENBRUKVERKSAMHET

Louise Odö

PRESTUDY FOR A SMALL-SCALE AQUAPONICS IN BOVIERA IN NORRTÄLJE

Oscar Vandromme

INTERVJUER TILL RESTAURANGER

UCV