Samråd Vällingsö våtmark

Norrtälje kommun avser söka tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken för anläggning av våtmark vid Vällingsö.

Under 2022-2023 har Vattencentrum, (Campus Roslagen AB) på uppdrag av Norrtälje kommun tagit fram förslag på vattenvårdande åtgärder inom Malstaåns avrinningsområde. En av dessa åtgärder är Vällingsö våtmark. Syftet med åtgärden är att förstärka våtmarkens förmåga att magasinera vatten och bidra till utjämning av flöden i vattendraget samt förbättra våtmarkens reningsfunktion. Detta görs genom att konstruera om våtmarkens utlopp samt öka våtmarkens yta från dagens 6,52ha till 7,5ha.

För att genomföra detta behöver ett tillstånd för vattenverksamhet erhållas. Processen för tillståndsansökan innefattar bland annat för oss som avser bedriva en vattenverksamhet att samråda med de enskilda som antas kunna bli berörda av verksamheten.

Ta del av samrådsunderlaget i följande länkar

 

Lämna synpunkter

Oavsett om ni har synpunkter eller ej, meddela oss via epost eller post enligt nedan. All kommunikation ska dokumenteras, vilket är anledningen till att vi vill ha in skriftliga svar.

 

För att lämna synpunkter eller ställa frågor, vänligen kontakta Vattencentrum på:

rasmus.thunell@campusroslagen.se

 

Märk epost med “Samråd Vällingsö våtmark”.

Ange namn, adress och fastighetsbeteckning.

 

Det går också bra att skicka brev med synpunkter till:

Vattencentrum

Kaserngatan 11

76146 Norrtälje

 

Vi önskar era eventuella synpunkter senast den 11 december 2023.