Samråd omledning av Malstaån genom sjön Ludden

Norrtälje kommun avser söka tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken för omledning av Malstaån genom sjön Ludden.

Under 2022-2023 har Vattencentrum, (Campus Roslagen AB) på uppdrag av Norrtälje kommun tagit fram förslag på vattenvårdande åtgärder inom Malstaåns avrinningsområde. En av dessa åtgärder är att leda om Malstaåns vatten in till sjön Ludden. Syftet med åtgärden är framför allt att förbättra vattenkvaliteten och den ekologiska statusen i avrinningsområdets vattenförekomster.  Åtgärden genomförs genom att gräva en ny åfåra in till Ludden samt anlägga en vall för att styra om vattnet och öka uppehållstiden samt möjliggöra ökad sedimentering och fastläggning av näringsrikt sediment från Malstaån.

För att genomföra detta behöver ett tillstånd för vattenverksamhet erhållas. Processen för tillståndsansökan innefattar bland annat för oss som avser bedriva en vattenverksamhet att samråda med de enskilda som antas kunna bli berörda av verksamheten.

Ta del av samrådsunderlaget i följande länkar

Lämna synpunkter

Oavsett om ni har synpunkter eller ej, meddela oss via epost eller post enligt nedan. All kommunikation ska dokumenteras, vilket är anledningen till att vi vill ha in skriftliga svar.

 

För att lämna synpunkter eller ställa frågor, vänligen kontakta Vattencentrum på:

rasmus.thunell@campusroslagen.se

 

Märk epost med “Samråd Omledning av Malstaån”.

Ange namn, adress och fastighetsbeteckning.

 

Det går också bra att skicka brev med synpunkter till:

Vattencentrum

Kaserngatan 11

76146 Norrtälje

Vi önskar era eventuella synpunkter senast den 11 december 2023.