KOMMO - Kommuner med omvandlingsområden

KOMMO är ett nätverk som möts för att öka kunskap om behoven för kommuner med omvandlingsområden med fokus på vatten, hälsa och miljö, i enlighet med regionala mål. Vi diskuterar bland annat planering, VA, renhållning, teknik, miljö och byggfrågor.

Inriktningen kommer att vara för att försöka hitta gemensamma metoder och modeller för att anpassa dem till den egna kommunens behov. Förutom att utbyta erfarenheter och utveckla kunskap så besöker deltagarna intressanta platser hos varandra.
Hur fungerar det?
Nätverksträffarna sträcker sig tvärs över förvaltningar just för att utbyta erfarenheter, problemformuleringar och goda exempel. Kunskapsinhämtande sker genom gemensamma föreläsningar och träffar med andra aktörer som näringsliv och forskningsinstitutioner. Samtal sker även med regionens myndigheter om regeltolkning tvärs över förvaltningsgränser. Till exempel miljö - hälsa - bygg - teknik.
Aktiviteter och tidsplan
Målet är att ha tre tematiska träffar per år. Vid varje träff väljs en värdkommun ut inför nästa träff. Värdkommunen planerar då aktivitet/besök inför träffen. Det sker även en nationell träff vartannat år med gemensamt seminarium och presentation av dokumentation. Exempel på möjliga frågor som tas upp under träffarna är;
  • Miljöinventeringar, metoder och lösningar.
  • Miljö- och hälsoaspekter av nya tekniskalösningar (t.ex. avsaltningsanläggningaroch småreningsverk, LTA kontra självfall).
  • Planeringserfarenheter hos medlemmarna, LAV :s §6. Investeringsbehov kontra driftkostnader.
  • Strandskydd i omvandlingsområden. Hur kan trycket på vatten-nära boenden kombineras med naturskyddet.
  • Fungerande exempel på VA-information.
  • Exploateringstryck kontra saltvatteninträngning, förebyggande metoder, hälsoaspekter av saltvatteninträngning.
  • Tekniska lösningar. Hur vet vi att våra åtgärder ger förväntade resultat?
För att gå på på en av nätverksträffarna kostar det 1995 kr per person och tillfälle, det inkluderar träffarnas dokumentation, lunch och interna resor för studiebesök.

Nästa nätverksträff äger rum 12 oktober 2018, läs mer här.

Vill du veta mer om KOMMO? Kontakta oss på: info@vattencentrum.se | 073-962 38 76