Utvecklingscentrum för vatten

Utvecklingscentrum för vatten är en verksamhet under Campus Roslagen AB med målet att sammanställa, utveckla och sprida kunskap samt stödja forskning och innovation om vatten och hjälpa till att lösa vattenutmaningar i vår kommun.

Vi gör det genom att erbjuda kunskapsutveckling på olika sätt, genom utbildning och medverkan i projekt och genom neutral vatten och avloppsrådgivning till privatpersoner. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller en idé om något som rör vatten.

| Epost: info@vattencentrum.se | Telefon: 0176 - 28 61 00 | Besöksadress: Kaserngatan 11, Norrtälje |

Blue farmers - nytt projekt om akvaponi!

16/06/21

"Blue farmers" projektet beviljades av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.
Projektet är ett samarbete mellan Campus Roslagen AB och Väddö folkhögskola och kommer att skapa en lär plattform som vill få mer företagare att odla året runt med ett akvaponiskt system.
Blue farmers börjar i oktober 2021 och kommer att ske under 12 månader.

Kontakt: donatella.acquaviva@campusroslagen.se

TRANSWATER - Slutevenemang

03/06/21

Projektet TRANSWATER syftar till att främja samarbetsinlärning om vattenrelaterade utmaningar och integrerade lösningar för att förbättra vattenresiliens i Östersjöregionens kustzoner. Projektet finansieras av Svenska institutet och leds av Utvecklingscentrum för vatten (UCV) med partners från Lettland och Polen. Partnerteamen leds av universitetet i Lettland respektive K2 Solutions Development Foundation. Projektet fokuserar på de kustnära områden som i allt högre grad upplever ett ökat tryck på vattenresurser på grund av en mängd olika faktorer. Projektet TRANSWATER avser att belysa de specifika problemen i dessa områden i Östersjöregionen och främja samarbete för en effektiv strategi så att vattenresiliensen i regionen kan förbättras.

Med detta som bakgrund har UCV och de andra projektpartnerna anordnat en serie workshops med intressenter som delar ett gemensamt intresse för vattenutmaningar i kustnära områden. Syftet har varit att ”samskapa” kunskap inom området och om orsakerna till ovanstående problem samt att ta fram rekommendationer för hållbara lösningar. Vi är oerhört tacksamma för alla deltagares insatser vid våra tidigare workshops.

I den sista workshopen strävar vi efter att utbyta erfarenheter från vårt tidigare lärande och syntetisera integrerad kunskap om naturen, orsakerna till -och hållbara lösningar för vattenutmaningarna i Östersjöregionen, vilket återspeglas från situationerna i Sverige, Lettland och Polen. Vi önskar er välkomna att återigen delta och tillsammans ”samskapa” kunskap utifrån era åsikter och erfarenheter för att bidra till vattenresiliens i Östersjöregionens kustområden.

Workshopen kommer att genomföras som ett webbinarium där de viktigaste resultaten av projektet presenteras i en paneldiskussion följt av brainstorming om kritiska frågor. Alla deltagare kan delta genom att ställa frågor och bidra med idéer / åsikter.

Datum: 2021-06-11

Tid: 13.00 – 16.00

Plats: Digital (via Zoom) https://zoom.us/j/98400385291

Språk: Engelska

Mer info om workshopen.

Vattenlördag - Tekniker och lagar för enskilt VA

21/05/21

Onsdagen den 26e maj anordnar Vatteninfo en vatten-och avloppskväll, för fastighetsägare och samfälligheter i hela landet.

Under eftermiddagen och kvällen kan du ta del av seminarier om teknik och regelverk samt produktpresentationer från leverantörer av produkter och tjänster. Parallellt med programmet finns det möjlighet till egna förbokade möten med våra utställare som erbjuder produkter och tjänster inom vatten och avlopp. Deltagandet är kostnadsfritt och sker i huvudsak digitalt, vilket gör att du kan delta från var du än befinner dig.

Läs mer och anmäl dig på www.vatteninfo.com

Se fler nyheter

11/06/21 - 13:00

Final TRANSWATER Workshop for Building Water Resilience in Transitional Coastal Zones

Project TRANSWATER aims at promoting collaborative learning on water-related challenges and their integrated solutions for improving water resilience in the transitional coastal zones of the Baltic Sea Region. Funded by the Swedish Institute, it is led by Utvecklingscentrum för vatten (UCV) in Sweden, with partners from Latvia and Poland. The partner teams are led by the University of Latvia and K2 Solutions Development Foundation respectively. The project has a focus on the transitional coastal areas that are increasingly experiencing adverse pressure on water due to a multitude of factors in the different country contexts. Project TRANSWATER intends to initiate attention to the specific problems of these areas in the Baltic Sea Region and promote collaborative thinking for an effective strategy so that water reselience in the Region can be improved.

Towards this end, UCV and the other partners have organised a series of country-based workshops with you and many other key stakeholders that share a common concern with the increasing water challenges in the transitional coastal zones. The purpose was to ’co-create’ knowledge on the nature and causes of the above problems within the country context and attempt to synthesize recommendations for sustainable solutions. We are extremely thankful for your valuable participation and inputs at our previous workshops.

In this final workshop we aim to exchange our previous learning and synthesize integrated knowledge on the nature, causes and sustainable solutions for water challenges at the Baltic Sea Region scale; as reflected from the situations in Sweden, Latvia and Poland. We welcome you to join once again to ‘co-create’ knowledge incorporating your views and experiences from across the boundaries, to help facilitate building of water resilience in the transitional areas of the Baltic Sea Region.

The workshop will be accessible for participation as a webinar where in a panel discussion the major outcomes of the project will be presented, followed by brainstorming on critical issues. All participants can participate by raising questions and contributing ideas/opinions.

 

Date: 2021-06-11

Time: 13.00 – 16.00

Venue: Digital (via Zoom): https://zoom.us/j/98400385291

Language: English

 

Programme

13.00 – 13.10    Registration

13.10 – 13.20    Opening and outline of the day, Amelia Morey Strömberg

 

Part 1:                Identifying the Problem Matrix

13.20 – 13.35 Swedish experiences, Nandita Singh

13.35 – 13.50    Latvian experiences, Oskars Purmalis

13.50 – 14.05    Polish experiences, Rafal Koba

14.05 – 14.20    Summary and Q&A

14.20 – 14.35    Coffee break

 

Part 2:  ‘Co-creating’ shared knowledge for water resilience

14.35 – 14.50                               Solutions in Sweden, Nandita Singh

14.50 – 15.05                               Solutions in Latvia, Oskars Purmalis

15.05 – 15.20     Solutions in Poland, Rafal Koba

15.20 – 15.50    Discussion led by Amelia Morey Strömberg on following questions:

→ What are the common concerns in the BSR?

→ What are the major hindrances for regional cooperation to solve the common challenges?

→ How to enhance cooperation in the BSR and keep it going?

 

15.50 – 16.00    Closing remarks

 

Contact:

Nandita Singh

nandita.singh@campusroslagen.se

+46 70 086 7338

 

Amelia Morey Strömberg

amelia.stromberg@campusroslagen.se

+46 176 – 28 61 17

 

 

 

 

 

 

 

02/06/21 - 08:45

Akvaponi i Roslagen - Slutevenemang

Under de senaste 18 månaderna har projektet "Akvaponi i Roslagen" spridit kunskap och ökat intresset för Akvaponi hos olika aktörer: företag, privatpersoner, kommuner samt skolor. "Akvaponi i Roslagen" finansieras med stöd av Leader Stockholmsbygd och Jordbruksverket.

Projektet koordineras av Utvecklingscentrum för vatten - Campus Roslagen AB, som kommer att presentera projektets resultat under ett online-evenemang den 2a juni.

Anmälan: https://zoom.us/webinar/register/WN_u5LvYBACS4yw4Ecd05eCKw

Max antal deltagare: 100

Datum och tid: 2 juni 2021, kl. 9.00 – 12.00

Kostnad: kostnadsfritt

På agendan:

Klicka på respektive föreläsning för att se/ladda hem presentationen.

Evenemanget kommer att spelas in och laddas upp på vår YT channel.

Kontakt:

donatella.acquaviva@campusroslagen.se

26/05/21 - 15:00

Vattenlördag - Tekniker och lagar för enskilt VA

Onsdagen den 26e maj anordnar Vatteninfo en vatten-och avloppskväll, för fastighetsägare och samfälligheter i hela landet. Under eftermiddagen och kvällen kan du ta del av seminarier om teknik och regelverk samt produktpresentationer från leverantörer av produkter och tjänster. Parallellt med programmet finns det möjlighet till egna förbokade möten med våra utställare som erbjuder produkter och tjänster inom vatten och avlopp. Deltagandet är kostnadsfritt och sker i huvudsak digitalt, vilket gör att du kan delta från var du än befinner dig.

Program: 

15.00 – 15.30 Introduktion av dagen, presentation av Vatteninfo och GemVA. 

15.30 – 16.00 Seminarium om lagar och teknik för  små avlopp. 

16.00 – 17.30 Presentationer av produkter och tjänster från våra utställare. 

17.30 – 18.00 Seminarium om lagar och regelverk för dricksvatten.

18.00 – 18.30  Seminarium om lagar och regelverk som påverkar samfälligheter.

15.00 – 19.00 Utrymme för förbokade möten med leverantörer och entreprenörer, parallellt med programmet. 

 

Information om möten med leverantörer och entreprenörer: 

– Mötena sker parallellt med dagens program digitalt via videosamtal eller på plats på Kaserngatan 11. 

– Du kan boka flera möten om du vill träffa olika entreprenörer eller leverantörer. 

– Vid bokning skickas en bekräftelse till angiven mailadress, och inför ett digitalt möte skickas även en länk till videosamtalet.

Observera att det i vissa fall endast är möjligt med digitala möten, pga restriktioner hos respektive företag. 

 

Länkar till anmälan: www.vattaninfo.com

Se fler event

Öppettider

Ordinarie öppettider:
Måndag - Fredag: 10.00 - 16.00
Lunchstängt: 12.00 - 13.00
Lördag & Söndag: Stängt

Vilka är vi?

Det vi vill göra är att samla sammanställa och sprida kunskap om vatten utifrån ett centrum och genom det skapa kompetens, innovation och företagande.

Utifrån Norrtälje kommuns unika situation med många fritidshus, nära till Stockholm och som en port till Östersjön formuleras utmaningar relaterade till vatten. Vattenförvaltningsbrist, näringsläckage till Östersjön och permanentning av fritidshus driver behovet av lösningar. Ett sätt att skapa dessa lösningar är att bygga ett kunskapscentrum, vilket är det vi jobbar med. Syftet är att attrahera kunskapsintensiva företag som kan introducera innovationer som löser lokala och globala vattenproblem med fokus i lokala problemformuleringar. Vi vill även kunna hjälpa till att skapa fler företag av denna typ. Hos oss ska även privatpersoner kunna vända sig för att få råd och kunskap om vatten och avlopp. I samarbete med kommuner och andra organisationer initierar och genomför vi strategiska projekt där vi också bjuder in akademin för att utveckla kunskap utifrån ett vetenskapligt synsätt. Vi vill även samla den svenska och internationella kompetensen inom vattenfrågor genom aktivt deltagande och samspel mellan lokala, regionala, nationella och internationella aktörer inom näringsliv, forskning och samhälle.

Platsen Vattencentrum Roslagen

Den fysiska platsen för verksamheter inom vatten.

Du hittar oss på Kaserngatan 11 i Norrtälje, här erbjuder vi bland annat kvalificerad och neutral rådgivning om lösningar för dina dricksvatten och avloppsfrågor. I samma hus hittar du även utställningen Vattenexpo där vi även kan visa olika typer av lösningar för hus och båt.

Mer om platsen