Detaljer:

Pris:7500 sek

Längd:2 dagar

Utbildningsstart:02-10-2019

Skola/Samordnare:Utvecklingscentrum för vatten i samarbete med KTH

Kontaktperson:

Amelia Morey Strömberg

Telefon:0176 - 28 61 17

E-post:amelia.stromberg@campusroslagen.se

Anmäl dig till Delkurs 2: Mineraler i grundvatten och behandlat vatten – kopplingar till hälsa

Anmälan är bindande, men inte personlig.


[recaptcha]

Fler Utbildning

Dricksvatten & Hälsa - Grundvatten

Delkurs 2: Mineraler i grundvatten och behandlat vatten – kopplingar till hälsa

Kursen är en del av kurspaketet ”Grundvatten och Hälsa” som kan läsas helt separat.

Allt du måste veta om mineraler/mineralbalans. Samt potentiellt giftiga joner och metaller i dricksvatten. Kursen vänder sig till dig som arbetar eller planerar att arbeta med vattenfrågor som konsult, beslutsfattare, handläggare eller inom utbildning. Du som är allmänt vattenintresserade kan också tillgodogöra dig kunskap i kursen.

Denna delkurs utgår ifrån Livsmedelsverkets Dricksvattenkungörelse, WHO och EU:s dricksvattendirektiv. Förekomst av toxiska metaller och halvmetaller, såsom arsenik, uran, kadmium, bly m.fl. kartläggs framför allt i Sverige. I vilken berggrund/jordarter förekommer de? Därifrån vidgar vi vyn till en genomgång av våra drygt 20 essentiella mineraler och deras betydelse i dricksvatten, vilka positiva hälsoeffekter de kan ge. Vilken betydelse har det att de förekommer i för kroppen lämpliga kvoter, mineralbalansen? Kursen ger övning i att värdera ett dricksvatten ur både toxisk och nyttighetssynpunkt, d.v.s. vattenanalyser utförs och/eller delas ut för utvärdering ur både positiv och negativ hälsosynpunkt. Egna vattenprover eller redan gjorda analyser tas med fördel med för utvärdering.

 

Preliminärt schema (Kan komma att ändras):

 

Onsdag 2 oktober:

 

9.00 – 10.00

Introduktion

Amelia Morey Strömberg

 • Kaffe med presentation av kursen: Program, föreläsare och deltagare.
 • Praktisk information och information om Utvecklingscentrum för vatten

 

10.00–11.00

Dricksvattenreglering, så ser det ut idag.

Ingegerd Rosborg

 • Genomgång av EU:s, WHO:s och Livsmedelsverkets dricksvattenregleringar -likheter och olikheter.

 

11-00-12.00

Betydelsen av mineraler i dricksvatten; Vad vet vi idag?

Ingegerd Rosborg

 • Vilka effekter har ett hårt och Ca- och Mg-rikt vatten på hälsan jämfört med mjukt?

 

13.00-14.00

Finns det andra nyttiga mineraler i grundvatten? 

Ingegerd Rosborg

 

14.00-14.30

Kaffe

 

14.30-15.30

Vilka toxiska metaller och joner förekommer i svenska dricksvatten (U, As, F etc.)?

Ingegerd Rosborg, Gunnar Jacks

 • Var rent geografiskt och i vilken berggrund/jordarter förekommer de vanligast?
 • Fe och Mn i dricksvatten–är det bara nyttigt? Vad innebär ”Dricksvatten i mineralbalans”?
 • Vilka är de potentiella hälsoeffekterna?
 • Pb i Storbritannien (ledningsproblem).

 

15.30-17.00

Behandlingsmetoder och deras påverkan på vattnets ämnessammansättning och mineralbalans; kommunala, samfällighets- och enskilda grundvattentäkter

Ingegerd Rosborg

 • Vilka tekniska behandlingsmetoder samt naturliga finns för grundvatten?
 • Vilken inverkan har dessa behandlingsmetoder på dricksvattnets mineralinnehåll/mineralbalans?
 • Hur ser mineralbilden ut på ett RO vatten (Omvänd Osmos-behandlat)?
 • Vilka mineralnivåer nås vid remineralisering av Omvänd Osmosvatten?
 • Avslutningsvis: framtida dricksvattenreglering.

 

 

Torsdag 3 oktober:

 

09.00–10.00

Behandlingsmetoder och deras påverkan på vattnets ämnessammansättning och mineralbalans; kommunala, samfällighets- och enskilda grundvattentäkter

Ingegerd Rosborg

 

10.00-12.00

Analyser av medtagna eller givna dricksvattenprover

Ingegerd Rosborg, Leonard Scannell

 • Introduktion till laboratoriearbete; säkerhet och felkällor.
 • Vi analyserar pH, konduktivitet, alkalinitet, hårdhet, nitrat, ammonium, fosfat, sulfat på medtagna eller givna vattenprover.
 • Hälsoutvärdering med stöd av givna rekommenderade intervall av mineralerna enl. Rosborg et al 2014 (Springer Verlag), samt WHO, Livsmedelsverkets, EU:s gränsvärden.

 

13.00 – 14.00

Fortsatt hälsoutvärdering av analyserade dricksvatten

Ingegerd Rosborg

 

15.00 – 18.00

Studiebesök på ett grundvattenverk och en samfällighet med egen brunn följt av visning av en Omvänd Osmos-anläggning.

Amelia Strömberg, Ingegerd Rosborg

 • Utvärdering.
 • Presentation av kurs del 3-4 och avslutning.

 

Kursdatum är preliminärt, vid lågt deltagarantal kan kursen komma att ställas in.

Dricksvatten & Hälsa - Grundvatten

Delkurs 1: Grundvatten – Bildning, tillgång, kemi.

Kursen är en del av kurspaketet ”Dricksvatten och Hälsa” som kan läsas helt separat.

Delkursen omfattar en genomgång av vattenkretsloppet och tar upp grundvattnets bildning, - tillgång i olika terränger samt dess naturliga kemi. Kursen ger även träning i olika verktyg för bland annat beräkning av vattentillgång samt hantering av olika databaser. Kursen vänder sig till dig som arbetar eller planerar att arbeta med vattenfrågor som konsult, beslutsfattare, handläggare eller inom utbildning.

 

Preliminärt schema (Kan komma att ändras):

 

Måndag 2 september:

 

9.00 – 10.00 Introduktion

Amelia Morey Strömberg

Presentation av kursen: Program, föreläsare och deltagare.

Praktisk information och information om Utvecklingscentrum för vatten.

 

10.00 – 12.00 Grundvattenbildning

Bo Olofsson

Hur ser dricksvattenförsörjning ut i Sverige? Hur stor andel utgörs av grundvatten resp. ytvatten, kommunala resp. privata brunnar, naturliga grundvatten resp. konstgjorda etc.

 • Grundvattenbildning.
 • Processer som skapar grundvatten.
 • Från regn till grundvatten.
 • Vattenbalanser.
 • Metoder för beräkning av grundvattentillgång & grundvattenbalanser.

 

12.00 – 13.00 Lunch

 

13.00 – 15.00 Databasöversikt och beräkningar

Bo Olofsson

 • Tillgängliga databaser om grundvattentillgång och grundvattenkemi och hur dessa kan användas idag.
 • Grundvattenbalans, beräkningar med GWBal

 

15.00 – 16.00 Övervakning och planering

Bo Olofsson, Amelia Morey Strömberg

 • Grundvattnets sårbarhet.
 • Övervakning av grundvatten.
 • Vilken typ av tillsyn sker i Sverige – kommunala vatten/privata brunnar?
 • Etablering av skyddsområden. Vilka åtgärder kan vidtas avseende markanvändning och samhällsplanering för att skapa bra dricksvatten?

Vilka hot mot vårt grundvatten förekommer i Sverige? Jord- och skogsbrukspåverkan, bekämpningsmedel, deponier, bensinstationer, vägar, saltvatteninträngning, avlopp, radioaktiva ämnen, industriella verksamheter m.m.

 

Tisdag 3 september:

 

09.00 – 12.00 Vad är grundvatten?

Gunnar Jacks

Vi följer vattnet från regn till grundvatten och belyser de processer som sker i den omättade zonen ned till grundvattnet, samt de processer som sker nere i grundvattnet.

 • Vilka processer skapar grundvatten och dess naturliga kemiska innehåll?
 • Grundvattenbildning, förekomst, strömning, naturliga kemiska och biologiska processer (t.ex. vittring).
 • Konstgjord infiltration.
 • Vilka naturliga mineraler finns i grundvatten från olika berggrund? Geokemiska processer.  Vattenkemi.

 

12.00 – 13.00 Lunch

 

13.00 – 14.00 Metodik

Gunnar Jacks

Metodik för beräkning av specier i vattendag

 

14.00 – 16.00 Vattenkemiska förlopp i praktiken

Gunnar Jacks

Tillämpning av Visual Mintec, KTH verktyg för beräkning av vattenkemiska förlopp.

 

Kursdatum är preliminärt, vid lågt deltagarantal kan kursen komma att ställas in.

Dricksvatten & Hälsa - Grundvatten

Delkurs 3: Hot mot grundvatten i samarbete med KTH och Ekolagen

Kursen är en del av kurspaketet ”Grundvatten och Hälsa” som kan läsas helt separat.

Allt du måste veta om Sveriges lagstiftning, skyddszoner, övervakning och planer som berör vårt dricksvatten. Kursen vänder sig till dig som arbetar eller planerar att arbeta med vattenfrågor som konsult, beslutsfattare, handläggare eller inom utbildning. Kursen omfattar en genomgång av verksamheter som påverkar grundvattnet, samt hur dessa kan bedömas och hanteras. Vilken lagstiftning kan appliceras. Kursen ger verktyg för bedömningar och beslutsstöd avseende skydd av grundvatten.

 

Preliminärt schema (Kan komma att ändras):

 

Måndag 4 november:

 

8.30 – 9.00 

Amelia Morey Strömberg

Samling, presentation av deltagarna och kaffe.

 

9.00 – 12.00 

Introduktion till grundvattenbildning

Bo Olofsson

 • Sårbarhetsmetoder för  analys av föroreningsrisker.
 • Genomgång av olika metoder, bland annat RV-metoden, DRASTIC, LeGrand.
 • Exempel på sårbarhetsbedömningar för radon och salt grundvatten.

Kaffe vid lämpligt tillfälle

 

12.00  – 13.00

Lunch

 

13.00 – 14.30 

Vilka hot mot vårt grundvatten finns?

Bo Olofsson

 • Jord- och skogsbrukspåverkan, bekämpningsmedel, deponier, bensinstationer, vägar, saltvatteninträngning, vattenburna sjukdomar, radioaktiva ämnen, industriella verksamheter m.m.
 • Arbete med Skyddsområden för vattentäkter.
 • Vilket underlagsmaterial behövs och vilka undersökningar bör göras i olika hydrogeologiska miljöer och för olika typer av vattentäkter? Behövs provpumpningar?

 

14.30 -16.00

Övning med sårbarhetsmetoder för saltvatteninträngning, manuellt samt datorbaserade.

Bo Olofsson

 

Tisdag 5 november:

09.00-12.00  

Vad säger lagstiftningen?

Jonas Christensen

 • Vem ansvarar för vattenkvalitet/vattenkvantitet?
 • Vem ”äger” vattnet?
 • Livsmedelsverkets Dricksvattenkungörelse, EU:s Dricksvattendirektiv, WHO Water Safety Plan, Vattenplanering i Sverige, WHO Drinking Water Guidelines, Socialstyrelsen, SGU m.fl.
 • Hur ges tillstånd till verksamhet som påverkar vattenkvaliteten (vägar etc.)?
 • VA-lagstiftningen, Miljölagstiftningen, PBL (Plan och Bygg Lagen).
 • Vem ansvarar för vattenkvaliteten/kvantitet?
 • Hur ges tillstånd för vattenverksamhet som påverkar vattenkvaliteten (vägar etc.)?

 

12.00 – 13.00

Lunch

 

13.00 – 15.00

Processen med skyddsområdesföreskrifter.

Jonas Christensen

 • Hur säkerställs att  konflikter kan lösas vid antagande av föreskrifter?
 • Ersättningsskyldighet?

 

15.00 – 16.00

Slutdiskussion och avslutning

Jonas Christensen

 

Kursdatum är preliminärt, vid lågt deltagarantal kan kursen komma att ställas in.

 

Dricksvatten & Hälsa - Grundvatten

Delkurs 4: Provtagning och övervakning av grundvatten

Kursen är en del av kurspaketet ”Grundvatten och Hälsa” men kan läsas helt separat.

Kursen vänder sig till dig som arbetar eller planerar att arbeta med vattenfrågor som konsult, beslutsfattare, handläggare eller inom utbildning. Provtagning är ett prekärt ämne, då olika provtillfällen och provmetoder kan ge vitt skilda resultat. I denna kurs förmedlas kunskaper om hur prov ska ta för specifika ändamål samt praktiska övningar.

Preliminärt schema (Kan komma att ändras):

 

Onsdag 4 december

 

8.30 – 9.00   

Amelia Morey Strömberg

 • Kaffe och presentation av deltagarna.
 • Presentation av kursen: program, föreläsare och deltagare.
 • Praktisk information och information om Utvecklingscentrum för vatten

 

9.00 -12.00 

Göran Baurne

 • Grundvattenövervakning –  en överblick; provtagning och fältanalys.
 • Problem, syfte, metodik, provtagning, utrustning, mätning i fält, provbehandling, lagring mm.

 

12.00 – 13.00

Lunch

 

13.00 -14.30

Utformande av kontrollprogram för grundvatten (mer generellt utifrån ett statistiskt synsätt).

Bo Olofsson

 •  Vad är skillnaden mellan mätning, monitoring, kontroll och övervakning?

 

14.30 – 15.00                     

Kaffe

 

15.00 – 16.00

Exempel på övervakningsprogram för grundvatten.

Bo Olofsson

 • Hur kan man statistiskt bearbeta och presentera grundvattendata.
 • Vilka indirekta metoder kan användas när grundvattenprover inte är möjliga?

 

16.00 – 17.00

Introduktion till provtagning

Gunnar Jacks

 • Vattenprovtagning: Betydelsen av på vilket sätt och vid vilken tidpunkt ett prov tas för analys av olika parametrar.

 

Demonstration av provtagning med utrustning:

Gunnar Jacks

 • pH och Eh mätning i genomströmningscell – felkällor etc
 • filtrering
 • ultrafiltrering, i situ dialys
 • speciering av spårämnen t.ex. arsenik

 

Torsdag 5 december:

 

9.00 – 12.00

Provtagning i fält

Gunnar Jacks, Göran Baurne

 

12.00-13.00

Lunch

 

13.00–16.00   

Hur utvärderas analysresultat och data? Tekniskt, statistiskt  och hälsomässigt

Gunnar Jacks, Ingegerd Rosborg

 

Kursdatum är preliminärt, vid lågt deltagarantal kan kursen komma att ställas in.